برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک اراضی آقای درویشیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

تعیین محل ذخائر آب های زیرزمینی پیچیدگی خاصی دارد و هر روشی که باعث حذف حفاری های غیرقابل بهره برداری گردد، ارزشمند خواهد بود. یکی از این روش ها بررسی ژئوفیزیکی است که در اکتشاف آب زیرزمینی کاربرد زیاد دارد. در این باره در محدوده اراضی خال سفید مورچه خورت تعداد 25 گمانه الکتریکی، با خط جریان ماکزیمم 1000 متر برداشت گردیده و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله انجام گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):