برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کلونینگ مولکولی ژن کدکننده پروتئین PERF 15 انسانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح، تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

سابقه و هدف: پروتئین PERF15، پروتئینی است با وزن مولکولی 15.5 KDa که بیان اختصاصی را در بافت بیضه نشان داده است. این پروتئین را برای اولین بار در سال 1994 توسط اکو و همکارانش به عنوان عضوی از خانواده Lipid Binding Protein ها به نام Testis Lipid Binding Protein (TLBP)، معرفی کردند. پروتئین PERF15 شباهت توالی زیادی (61%) را به پروتئین میلین P2 و (58%) را به پروتئین پیوند شونده به لیپید آدیپوسیت نشان می دهد. این پروتئین در سلول اسپرم و در حد فاصل بین هسته و آکروزوم، در بخشی به نام پری نوکلئر تکا (Perinuclear Theca) قرار دارد. پروتئین PERF15 همراه با سایر پروتئین های پری نوکلئرتکا در اتصال آکروزوم به هسته نقش دارد و در واقع می تواند یک نقش ابزاری را در فرایند لقاح، از طریق محافظت هسته و قطعات استوایی، ایفا کند.همچنین مطالعات انجام شده روی رت و موش نشان داده است که PERF15 علاوه بر اسپرماتوسیت های پاکی تن و اسپرماتیدها، در ژرم سلهای دچار آپوپتوز نیز بیان می شود که نشان دهنده دخالت این پروتئین در هر دو فرایند اسپرماتوژنز و مرگ برنامه ریزی شده است. با توجه به نقش احتمالی پروتئین PERF15 در باروری اسپرم (از طریق اثرات بیولوژیک مختلف در این سلول)، مطالعه این پروتئین در انسان راهی برای شناسایی علت احتمالی بعضی از موارد ناباروری در انسان است. مطالعه حاضر کوششی برای اثبات حضور پروتئین PERF15 در انسان است.
مواد و روش ها: در این مطالعه، ابتدا با استفاده از متد Polymerase Chain Reaction (PCR) و پرایمرهای اختصاصی ژن در رت سعی بر تکثیر قطعات ژنی انسان داشتیم. سپس از اطلاعات موجود در NCBI که مربوط به توالی cDNA پروتئین انسانی بود استفاده کرده و پرایمرهایی اختصاصی برای انسان را طراحی کردیم.
یافته ها: انجام واکنش PCR با استفاده از cDNA انسانی دو قطعه با طولهای 400 bp و450 bp را ایجاد کرد که احتمال می دهیم یکی از این قطعات مربوط به cDNA ژن انسان باشد. به علاوه با استفاده از این پرایمرها توانستیم قطعه ژنی را با طول 3000 bp تکثیر کنیم. این پرایمرها بر روی ژنوم انسان محدوده ای را با طول 3083 bp بر روی کروموزوم 8 نشان می دهند. استفاده از آنزیم محدودالاثر PvuII قطعه تکثیر شده 3000 bp را تایید کرده است. از موارد استفاده از نتایج این طرح، تولید پروتئین نوترکیب این پروتئین و ایمونیزه کردن مردان با آن به منظور جلوگیری از باروری اسپرم و ایجاد Male Contraceptive است. ضمنا با بررسی این پروتئین می توان تاثیر آن را در فرآیند باروری مورد مطالعه قرار داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):