برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر منواتیل هگزیل فتالات (MEHP) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش و تکوین جنینیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی - جنین شناسی

پژوهشگران: 
ایمانی حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقالات: 3مقاله فارسی و 1 مقاله انگلیسی
خلاصه مقالات: 2 مقاله فارسی و 2 مقاله انگلیسی
و 2 پایان نامه (کارشناسی ارشد)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: فتالات ها مواد شیمیایی سنتزی با حجم تولیدی بالا هستند که به علت استفاده وسیع در پلاستیک ها و مواد مصرفی دیگر، انسان ها به مقدار زیاد با آن مواجه می شوند. در این مطالعه تاثیر DEHP و MEHP بر ازسرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین های حاصل از آن بررسی گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه از موش های نژاد 4-6 NMRI هفته استفاده شد.
1. جمع آوری تخمک: برای آزمایش اول موش ها به صورت خوراکی به مدت 12 روز با دوزهای مختلف 2 ml/kg bw/day و DEHP 4ml/kg bw/day و به مدت 8 روز با دوز DEHP 8ml/kg bw/day با غلظت 2.56 تیمار شدند و برای آزمایش دوم از موش های طبیعی و سالم استفاده گردید.
2. کشت تخمک های نارس: تخمک های گرفته شده از گروه های آزمایشی DEHP در محیط پایه بلوغ MEMa حاوی FCS پنج درصد،IuhCG 7.5 و mIUrhFSH 100 قرار داده شده و تخمک های گرفته شده در محیط ذکر شده به همراه غلظت های مختلف 0، 5، 100 و 400 میکرومولار MEHP قرار داده شد. تخمک های هر گروه به مدت 24ساعت در داخل انکوباتور 37 درجه سانتی گراد با 5 CO2 درصد انکوبه شد. لقاح و تکوین در محیط T4 انجام شد.
یافته ها: در آزمایش اول: از سرگیری میوز در گروه های آزمایشی ml/kg bw/day4bw/day Ml/gk وDEHP 8ml/kg bw/day به ترتیب 76.61، 77.04 و 70 درصد بود که نسبت به گروه کنترل (89.89%) کاهش چشم گیری داشت (P<0.001). همچنین بلوغ آزمایشگاهی در گروه های ذکر شده به ترتیب 66.13، 59.18 و 52.72 درصد بود که نسبت به گروه کنترل (74.74%) تفاوت معنی داری را نشان داد (P<0.001) تعداد جنین ها 96 ساعت پس از لقاح در گروه های آزمایشی 2ml/kg bw/day، 4ml/kg bw/day وDEHP 8ml/kg bw/day به ترتیب 27.58، 25.23 و 21.42 درصد بود که نسبت به گروه کنترل کاهش چشم گیری داشت (P<0.001) همچنین بلوغ آزمایشگاهی گروه های آزمایشی ذکر شده به ترتیب 53.23، 48.88، 42.36 و 36.76 درصد بود که نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (P<0.001). نرخ تشکیل جنین 24 ساعت پس از لقاح در گروه های آزماشی به ترتیب 61.03، 57.40، 43.85 و 27.65درصد بود که در گروه های آزمایشی دو، سه و چهار نسبت به گروه کنترل کاهش چشم گیری را نشان داد (P<0.03)
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که DEHP و متابولیت فعال آن MEHP به طور منفی، از سرگیری میوز، بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین های حاصل از لقاح را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که DEHP و MEHP تاثیرات خود را به صورت وابسته به دوز اعمال می کنند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):