برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه قدرت باروری اسپرم های نواحی مختلف«اپیدیم موش» در دو وضعیت «شسته» و «ناشسته» و تاثیر «سوپر ناتنت»های حاصل از نواحی مختلف «اپیدیم» بر اسپرم های ظرفیت یافته در محیط آزمایشگاهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1374

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس

خروجی طرح: 

از نتایج آن مقاله ای تهیه و در «نهمین کنگره نازایی وین» سال 1995 ارائه و در ژورنال «Assisted Reproduction & Genetic» سال 1995 به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

از آنجا که اسپرم ها بعد از ساخته شدن در بیضه وارد «اپیدیم» شده و با گذر از آن به بلوغ می رسند بر آن شدیم که قابلیت بارورسازی اسپرم های نواحی مختلف «اپیدیم موش» را در دو وضعیت شسته و ناشسته مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور، تخمک های حاصله از «اویداکت موش ماده» با اسپرم های آزاد شده از هر ناحیه «اپیدیم» در دو وضعیت شسته و ناشسته تلقیح و بعد از 6-5 ساعت، برای رویت پیش هسته ها (ابتدایی ترین مرحله جنین) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
درصد قابلیت بارورسازی اسپرم های ناشسته ناحیه سر 15.62%، ناحیه تنه 29.38% و ناحیه دوم 56.20% بود که اختلاف معنی داری (P<0.001) بین آن ها وجود داشت و درصد قابلیت بارورسازی اسپرم های شسته شده ناحیه سر 17.61%، ناحیه تنه 39.44% و ناحیه دم 90.63% بود که مجددا اختلاف معنی داری (P<0.001) بین آن ها مشهود است. نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که عبور اسپرم ها از طول «اپیدیم» بالاخص ناحیه دم «اپیدیم»برای کامل شدن مرحله بلوغشان ضروری است. وجود عوامل مهار کننده در طول «اپیدیم موش» برای ممانعت از بروز واکنش «اکروزومی» و در نهایت بارورسازی، به اثبات رسیده است.
از این تاثیر «سوپرناتنت»های حاصل از نواحی مختلف «اپیدیم موش» بر اسپرم های ظرفیت یافته مورد بررسی قرار گرفتند. درصد قابلیت بارورسازی اسپرم های ظرفیت یافته در حضور «سوپر ناتنت»های حاصل از ترشحات ناحیه سر 74.51%، در حضور «سوپرناتنت»های حاصل از ترشحات ناحیه تنه 11.49% و در حضور «سوپرناتنت»های حاصل از ترشحات دم4.15 % بود. از آنجا که فعالیت عوامل مهارکننده با بلوغ اسپرم رابطه مستقیم دارد.از نتایج حاصل این طور استنتاج می شود که ناحیه سر «اپیدیم» شامل حداکثر اسپرم های نابالغ بوده و به تدریج که این اسپرم ها به ناحیه دم «اپیدیم» رانده می شوند به حداکثر درجه باروری خود می رسند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):