برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی میاندوره‌ ای برنامه غنی‌ سازی آرد با آهن در استان بوشهرگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: بانک جهانی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به بانک جهانی و سازمان جهانی بهداشت جهت استفاده در سیاست گذاری های جهانی
ارائه نتایج به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت استفاده از نتایج برای کشوری کردن برنامه غنی سازی آرد
چاپ مقاله علمی- پژوهشی در فصلنامه پایش
ارائه مقاله جهت چاپ در مجله
Public Health Nutrition


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

کم خونی فقر آهن یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در ایران است. در این باره برنامه کشوری غنی سازی آرد با آهن در بهار 1380 در استان بوشهر به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. ارزیابی میاندوره ای این برنامه در زمستان 1382 با دو هدف بررسی میزان تاثیر این برنامه بر میزان شیوع کم خونی (کمبود هموگلوبین، کمبود فریتین و کم خونی فقر آهن) و بررسی میزان پوشش این برنامه انجام شد. دو مطالعه در ارزیابی میاندوره ای طراحی شدند. مطالعه اول به صورت مطالعه مداخله ای شاهددار جهت بررسی اثربخشی برنامه در استان بوشهر (گروه تحت مداخله) و در سه شهرستان از استان فارس (گروه شاهد) اجرا شد. جمعیت تحت مطالعه شامل زنان 49-15 سال بود. متغیرهای زمینه ای و مخدوش کننده با پرسشنامه جمع آوری و خونگیری جهت تعیین میزان هموگلوبین و فریتین انجام شد. مطالعه دوم به صورت مطالعه مقطعی جهت پوشش برنامه (میزان آهن نان خانوارها و آهن آرد نانوایی ها) در استان بوشهر انجام شد.
طبق نتایج، پوشش آرد غنی شده با آهن در استان بوشهر 100% و پوشش نان غنی شده در استان مساوی
%99.7 برآورد شد. 863 زن (567 نفر در استان بوشهر و 296 نفر در استان فارس) از نظر اثربخشی برنامه تحت مطالعه قرار گرفتند. میزان شیوع کم خونی فقر آهن (کمبود هموگلوبین و کمبود فریتین) و میزان شیوع کمبود فریتین در زنان استان بوشهر به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است. میزان شیوع کمبود هموگلوبین و میانگین هموگلوبین از نظر آماری تغییر معنی دار نداشته است. به طور کلی با توجه به اینکه غنی سازی موادغذایی قسمتی از یک استراتژی کلان بهداشتی جهت کنترل کم خونی در جامعه است. بنابراین بحث در خصوص تاثیر برنامه غنی سازی بر این شاخص ها نیازمند ارزیابی نهایی و تفسیر سیر تغییرات شاخص های کم خونی در این استان است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):