برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی آئرودینامیکی هواپیماهای سبکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
قهرانی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

برای دستیابی به تکنولوژی طراحی به هواپیماهای سبک، به عنوان اولین گام، مطالعات منسجمی در مورد طراحی آئرودینامیک این گونه هواپیماها و طی مراحل ریز به انجام رسید:
- طراحی مقدماتی هواپیماهای سبک (این پروژه به عنوان مادر این طرح می باشد)
- برآورد ضرایب آئرودینامیکی
- پایداری استاتیکی هواپیماهای سبک
- پایداری دینامیکی هواپیماهای سبک
- عملکرد هواپیما بررسی ضرایب مورد نیاز در تونل بادکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):