برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مدل بندی جریان های ورودی به سد جیرفت استان کرمانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: آب

پژوهشگران: 
جلال کمالی نوید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

یکی از اجزای اصلی تصمیم گیری در مدیریت منابع آب ارائه یک مدل برای پیش بینی جریان های ورودی به مخازن می باشد. با توجه به کمبود و بعضا فقدان آمار برف سنجی و ماهواره ای عملی ترین نوع این مدل ها برای ایران می تواند مدل های ریاضی آماری در ARIMA باشد. در این مدل ها سعی می شود که از طریق بررسی آمار و جریان های ورودی رودخانه ای سال های قبل مدل ریاضی برای پیش بینی جریان های سال های آینده ارائه گردد. در مورد این پروژ عمل مزبور در رابطه با سد مخزنی جیرفت انجام پذیرفته است و بهره برداری صحیح، اقتصادی و بهینه از این مخزن مورد توجه بوده است. بدست آوردن این مدل نقش قابل ملاحظه ای را در مدیریت آبی سد مزبور ایفا خواهد نمود. قابل ذکر است در این زمینه مطالعات گسترده ای در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به مدل بهره برداری بهینه از منابع آب تهران از طریق یک مدل ریاضی که همزمان استفاده از سه مخزن لار، لتیان وکرج را در نظر می گیرد اشاره نمود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):