برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تبیین و ارزیابی سازه های آبی و نظام آبیاری تاریخی منطقه سیستانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
مرادی حمیدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما جهت تهیه کتاب با عنوان سازه های آبی سیستان.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

در جهان امروز و به ویژه در ایران مقوله استفاده بهینه از منابع آب یک امر استراتژیک محسوب می شود و به همین دلیل اجرای طرح های توسعه منابع آب و در نتیجه بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و زهکشی ضرورتی فراگیر دارد. اما بدون انجام مطالعات اجتماعی به منظور فراهم آوردن شرایط لازم جهت گذار از وضع موجود بهره برداری از آب های سطحی و زیرزمینی به وضع مطلوب یعنی بهره برداری از شبکه های مدرن، اینکار میسر نیست. بر این پایه، پژوهشگران در طرح حاضر تلاش کردند پروسه انجام مطالعات اجتماعی شامل شناخت وضع موجود معرفی عوامل تغییر، شناسایی موانع و تسهیل کننده های تغییر را تشریح کنند و ضمن اولویت بندی عوامل تغییر شامل عوامل تکنولوژی، نظام آبیاری، نظام زراعی، نظام بهره برداری و نگهداری و مشارکت ذینفعان در کلیه سطوح، راهکارهای معینی برای اثربخشی بیشتر مطالعات اجتماعی در فرایند بهره برداری بهینه از شبکه های مدرن ارائه نمایند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):