برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی روش های و نتایج «I.U.I» در بیماران «الیگوآستنواسپرمیک»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1372

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح در پژوهشکده «رویان» و دانشگاه علوم پزشکی ایران استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق بعد از بررسی مقالات و کتاب های جدید نازایی، تحقیقاتی روی 100 زوج نازا که در پژوهشکده «رویان» تحت «I.U.I» قرار داشته اند انجام گرفته است. در ضمن در این تحقیق دو روش مختلف ((Swim up & Processing «Sperm Percoll» با هم مقایسه شده اند. میزان حاملگی در گروهPercoll» » %6و در گروه دیگر 8% به ازای هر سیکل بوده است.
این نتیجه با توجه به آمار کتب و مقالات در حد قابل قبولی است و طبق این تست، اختلاف با P<0.05 معنی دار نیست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):