برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت کامپوزیت ذره ای زمینه آلومینیمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

در این طرح چگونگی توزیع یکنواخت ذرات آلومینا درزمینه ای از آلیاژ AL-356 به منظور تولید و بررسی خواص مکانیکی و تاثیر درصد و اندازه ذرات موردبررسی قرار گرفت. آلیاژ زمینه شمش آلیاژی آلومینیم، سیلیسیم منیزیم و پودرآلومینا، طبق استاندارد با اندازه های متوسط 88، 74 و 53 میکرون انتخاب گردید. از روش گردابی برای ساخت نمونه های کامپوزیت استفاده و نمونه های استوانه ای تهیه شدند. نمونه ها موردآزمایش های متالوگرافی و سختی سنجی قرارگرفتند. تصاویر متالوگرافی توزیع نسبتا مطلوب ذرات در ساختار را برای درصدهای پائین به خوبی نشان داده و مورفولوژی فاز سیلیسیم تاحد زیادی اصلاح شد. در نمونه هایی که توزیع ذرات مطلوب بود سختی برینل افزایش قابل توجهی نسبت به آلیاژ زمینه نشان داد و اضافه شدن ذرات ریزتر سختی بالاتری را نشان داد.
در این طرح همچنین تاثیر عملیات حرارتی برروی نمونه هایی از آلیاژ زمینه به همراه ذرات تقویت کننده و بدون تقویت کننده به منظور تعیین خواص مکانیکی موردبررسی و تحقیق قرار گرفت. در فرآیند عملیات حرارتی کینتیک رسوب گذاری درطول پیرسازی روی نمونه شامل 2 درصد حجمی آلومینا با اندازه 53 میکرون انجام شد.به این دلیل که این نمونه بهترین توزیع ذرات و نتایج سختی را نشان داده و نتایج مطلوبی نیز در بهبود سختی بدست آمده است. دراین تحقیق تاثیر عملیات پیرسازی طبیعی، عملیات پیرسازی مصنوعی و پیش پیرسازی اولیه برروی سختی نمونه ها نیز موردبررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):