برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیابی «انیدریک مالئیک» از ضایعات کارخانه «فتالیک انیدرید»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تدوین و نتایج به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«انیدرید مالئیک» یک جامد سفید نم نما با کریستال های سوزنی و «اورتورمبیک» است که به لحاظ تجارتی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا به عنوان ماده خام اولیه در تهیه «آسکیروپلی استررزین»ها، پوشش های سطحی روان کننده ها، «کوپلیمر»ها و تهیه برخی مواد شیمیایی کشاورزی به کار برده می شود. انیدریدمالئیک در مقیاس صنعتی از مواد اولیه مختلفی نظیر «بنزن، نرمان بوتان و 1 و 3- بوتا دی ان» سنتز می شود ولیکن یکی از طرق تهیه این ماده با ارزش تهیه آن به عنوان یک محصول فرعی از خط تولید «فتالیک انیدرید» می باشد.
لازم به توضیح است که ضایعات آبی فرآیند فتالیک انیدرید (پتروشیمی فارابی ماهشهر) حاوی حداقل 6.95%اسید مالئیک است، لذا در این پروژه چگونگی استخراج و تهیه انیدریدمالئیک از این ضایعات آبی بررسی و نتایج آزمایشگاهی در گزارش طرح ارائه شده استکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):