برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و خالص سازی آنزیم «گلیسرول کیناز» از «مخمر»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
پژهان نوشابه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در ساخت کیت های آزمایشگاهی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

آنزیم «گلیسرول کیناز» (یا ATP: گلیسرول 3- فسفوترانسفراز (E.C.2.7.1030 که از مخمر نان استخراج می شود به علت مصرف در ساخت کیت تعیین مقدار «تری گلیسرید» از اهمیت اقتصادی خاصی برخوردار است. استخراج آنزیم (غشاء سلول های مخمر) بعد از کشت و تکثیر غشاء سلول های مخمر توسط امواج ماوراء صوتی شکسته شده و طی مراحل زیر استخراج گردید:
مرحله اول با استفاده از روش های تغییر، به وسیله «اسید فسفریک»، مرحله دوم با استفاده از روش «کروماتوگرافی و تعویض یونی» به کمک «رزین
DEAE-Cellulose» و مرحله سوم روش «کروماتوگرافی و تعویض یونی» به کمک «رزین Agarose-4-Blue-Reactive»
سپس آنزیم «گلیسرول کیناز» حاصل 45 بار خالص شده و در این حالت دارای راندمان نهایی 15 درصدی بود. به منظور افزایش راندمان تولید نمونه حاصله با تغییر
PH (در مرحله اول) مستقیما بر روی ستون «کروماتوگرافی» قرار داده شد که در نهایت آنزیم مزبور 21 بار خالص شده و راندمان نهایی 45% گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):