برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فراوانی اللی پلی مورفیسم 844ins68bp در ژن CBS) Cystathionine Beta Synthase) در جمعیت نرمال جنوب ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
سنمار سارا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خروجی طرح: 

نتایج طرح در مطالعات تکمیلی قابل استفاده است.
نتایج تحقیق به کارفرما واگذار شده است
.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

جمعیت ایران به عنوان یکی از جمعیت های کهن متعلق به تمدن ایران با غشاء هند و اروپایی شناخته می شود. شواهد تاریخی نشان دهنده هم ریشه بودن جمعیت ایران با جمعیت اروپا و شمال هند است. هدف از این طرح اثبات ژنتیکی قرابت این جمعیت ها است که در این مدل با استفاده از پلی مورفیسم ژن (CBS) Cystathionim Beta Synthase به نام844 ins68bp ژنتیک جمعیت جنوب فارس بررسی شد. خون 480 نفر فرد نرمال جنوب ایران جمع آوری و DNA آن ها استخراج شد و بعد از انجام PCR و الکتروفورز روی ژن آگاروز %2 مقدار درصد هتروزیگوسیمتی این پلی مورفیسم %12.29 تعیین گردید.
نتیجه اینکه جمعیت ایران از نظر این پلی مورفیسم بیشترین شباهت را به جمعیت های
Caucasion (سفیدپوست) اروپایی به خصوص جمعیت جنوب ایتالیا دارد و به رغم اختلاط متعدد ژنی جمعیت ایران با سایر جمعیت های مجاور بخصوص اعراب و مغول ها در طول زمان هنوز ساختار اصلی ژنتیکی کهن خود را که ساختار آرایی و متعلق به اقوام هند و اروپایی است حفظ نموده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):