برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیابی «2 اتیل هگزانول» از ضایعات پتروشیمیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و به کارفرما تحویل گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«2- اتیل هگزانول» (2 E H) یک ماده شیمیایی با فرمول«C18H17OH» می باشد که در واحد «D.O.P » پتروشیمی فارابی به وفور به کار می رود.بازیابی این ماده، با اهداف زیر انجام شده است:
1- استفاده از مواد ضایعاتی پتروشیمی برای تهیه ماده با ارزش 2- کنترل مسائل زیست محیطی 3- جلوگیری از به هدر رفتن مواد با ارزش که ضایعات کارخانجات محسوب می شود.
آنالیز ضایعات پتروشیمی فارابی (
Purge Alcohol) نشان می دهد که میزان آب درگیر در مخلوط ناچیز (حدود 1 درصد) می باشد و عمده مخلوط شامل «بنزن» (80 درصد) و «2- اتیل هگزانول» (حدود 19 درصد) می باشد که با جداسازی 2- اتیل هگزانول می توان از بنزن هم به عنوان یک ماده جانبی استفاده نمود. اطلاعات حاصل نشان می دهد که در سال می توان حدود 30 تن 2 اتیل هگزانول از ضایعات پتروشیمی جدا نمود.
بهترین روش بازیابی 2- اتیل هگزانول، «تقطیر آزوترپیک» می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):