برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آزمایش ژئوتکنیک سایت دفن زباله رستم آبادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: عمران

پژوهشگران: 
اکبرزاده حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1380

کارفرما: شهرداری رستم آباد

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

امروزه دفن بهداشتی مهندسی زباله های جامد شهری، از مسایل مهم شهرداری ها بوده که نیازمند ارائه طرح کارشناسی در تمامی مراحل طراحی و اجراء است. زمین محل دفن نیز باید از نظر نفوذپذیری و نوع خاک، شرایط ویژه ای داشته باشد. در این طرح، برای بررسی مناسب بودن محل پیشنهادی توسط مشاور فاز اول، دو گمانه دستی به عمق چهار متر در محل حفر و نمونه برداری دست خورده و دست نخورده انجام شد. با انجام آزمایش های مکانیک خاک، مشخص شد خاک های منطقه از جنس رس و لای با خاصیت خمیری کم بوده که مشخصات خمیری و دیگر خصوصیات آنها در محدوده مناسب برای لاینر مدفن زباله نبوده است. همچنین در اعماق پایین به رگه های آهکی فراوانی برخورد شده است. نتایج و شواهد موجود نشان می دهد نمی توان از بستر طبیعی منطقه به عنوان لاینر استفاده نمود. لذا توصیه شد که خاک رس مناسب برای مصرف در لاینر از محل دیگری تامین شود.علاوه بر آن، ظرفیت باربری پی برای احداث ساختمان های سرپرستی، انبارها و تاسیسات مورد استفاده در محل، پیشنهاد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):