برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات توسعه احداث شهرک های صنعتی در استان گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: عمران محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1380

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح، بررسی نحوه عملکرد و ایجاد شهرک های صنعتی با در نظرگرفتن توان طبیعی منطقه و همچنین علل شکل گیری تغییرات کاربری و نقش عوامل انسانی در رشد مناطق شهری و روستایی است. در اجرای این طرح از روش ماتریس لئوپولدو تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده گردید و جمع آوری اطلاعات بر اساس دو محدوده بیرونی و درونی پروژه و معرفی وضعیت موجود به لحاظ منابع زیست محیطی و بانک اطلاعات صنایع صورت گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد بعضی از ویژگی های طبیعی موجود در نوار ساحلی دامنه شمالی البرز به عنوان عامل محدود کننده در اجرای طرح های توسعه ای نظیر احداث شهرک های صنعتی تلقی می گردد. با استفاده از نتایج ماتریسی مشخص می شود پیامدهای تخریبی متوسط (31%) و تخریبی ضعیف (31%) در اجرای این طرح می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):