برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه احداث شهرک صنعتی شماره 2 اردبیلگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
شیخ جباری حسین (همکار طرح)
فتایی ابراهیم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: شهرک های صنعتی استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

شهرک صنعتی 2 اردبیل به مساحت تقریبی 600 هکتار در مختصات جغرافیایی 20.9، 38، 16-12.3، 18، 38 عرض شمالی و 12.8، 27، 48-17.0، 26، 48 طول شرقی و با گنجایش حدود 678 واحد در 9 گروه صنعتی در 13 کیلومتری غرب اردبیل قرار گرفته است. در این مطالعه وضع موجود محیط زیست محدوده طرح از طریق جمع آوری اطلاعات و آزمایش های آب، هوا، صدا و خاک به دست آمد . پیش بینی آثار زیست محیطی بر اساس مستندات علمی و فنی و از طریق دانش، تجربیات و محاسبات عددی انجام گردید. آثار مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه مدت و دراز مدت بررسی و معرفی گردیدند و در ارزیابی، دو گزینه نه و اجرایی بررسی شد. گزینه نه به این معنی که آثار زیست محیطی مترتب بر عدم اجرای پروژه چیست؟ در گزینه اجرائی آثار تمام فعالیت های پروژه بر محیط زیست بررسی شد. اهمیت و دامنه آثار در دو فاز ساختمانی و بهره برداری بررسی شد و شدت و اهمیت آثار بر فاکتورهای زیست محیطی در ماتریس لئوپولد وارد و تجزیه و تحلیل گردیدند. در چک لیست سنجشی نتایج حاصل از ماتریس آثار مثبت و منفی در فازهای ساختمانی و بهره برداری مورد سنجش کامل قرار گرفته و گزینه بهینه انتخاب گردید. معدل نهایی دو گزینه نه و اجرایی به نفع گزینه اجرایی مثبت بوده و نتیجه آنکه ایجاد شهرک صنعتی 2 اردبیل تایید می گردد. از مهم ترین پیامدهای مثبت طرح می توان به ایجاد اشتغال و رفاه نسبی، کاهش مهاجرت، کاهش مفاسد اجتماعی و سلامت روانی جامعه، اهمیت منطقه ای و ملی و کمک به افزایش طرح های توسعه آتی در منطقه، به ویژه در بخش صنعت و افزایش ارزش افزوده ناشی از نیروی کار، تبدیل مواد اولیه به محصولات قابل مصرف در تولیدات صنعتی اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی در استان خواهد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):