برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی با توجه به محدودیت آب در اراضی تحت پوشش شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان



گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: اقتصاد کشاورزی ـ خاکشناسی

پژوهشگران: 
بهتاش محمدجعفر (همکار طرح)
شهبازی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه و ارائه گزارش به کارفرما جهت بهره برداری.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

استفاده از نهاده های موثر در تولید محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به خصوص نهاده ای مانند آب بسیار مهم و ضروری است که به صورت بسیار دقیق و با راندمان بالایی مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که امروزه استحصال آب به وسیله دستگاه های ذیربط با مشکلات عدیده و نیز هزینه بالایی صورت می گیرد، ضروری است که معین گردد که چه محصولاتی و با چه راندمانی نسبت به آب مصرفی بایستی در الگوی کشت مناطق آورده شود تا استفاده بهینه از این منبع اصلی و اساسی را ممکن سازد. به همین منظور بایستی کارآیی اقتصادی محصولات کشاورزی رایج در شبکه های آبیاری استان را تعیین نموده و مشخص گردد که راندمان و سود آوری کدام محصول به نسبت هزینه های کلی تولید و هزینه مصرف آب بالاتر است. در این تحقیق ابتدا محدوده جغرافیایی هر شبکه بررسی گردید و تعداد روستاها و بنابراین تعداد و مشخصات بهره برداران واقع در هر شبکه معلوم گردید. سپس این بهره برداران با توجه به نوع محصول، الگوی کشت و سطح زیر کشت در طبقات همگن طبقه بندی گردیدند و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه های مورد نیاز از هر طبقه انتخاب و مجموع نمونه ها مشخص گردید. آنگاه پرسش نامه اختصاصی برای هر یک از نمونه ها تکمیل گردید و آمارهای مورد نیاز در محاسبه کارآیی اقتصادی استخراج شد و سپس درآمد حاصل از هر هکتار به ازای هزینه تولید هر هکتار و نیز هزینه آب مصرفی هر هکتار برای هر محصول محاسبه گردید. نتایج این محاسبات کارآیی اقتصادی محصولات کشاورزی را نشان داد.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):