برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

دفن بهداشتی زباله در شهر رستم آبادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: عمران محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1379

کارفرما: شهرداری رستم آباد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

در حال حاضر، دفع نهایی زباله در داخل زمین یا برروی آن، تنها روش مناسب جهت حل معضل زباله های جمع آوری شده غیرقابل استفاده، مواد باقیمانده ناشی از عملیات و انجام پروسه های مختلف برروی زباله و مواد بازمانده پس از ارزیابی محصولات تبدیلی است. دفن بهداشتی زباله، شامل دفع کنترل شده زباله در زیر لایه سطحی زمین است. بدین منظور بررسی مسایل اقتصادی و اجتماعی، انتخاب محل مناسب، ارائه بهترین روش دفن باتوجه به موقعیت مکانی و شرایط آب و هوایی منطقه، ارایه نقشه های اجرایی کنترل مناسب گازهای متصاعدشده و شیرابه تولیدی در مناطق دفن، برنامه ریزی پایش صحیح محل دفن به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، از جزییات طرح دفن بهداشتی می باشد.
مراحل مختلف کار به صورت زیر انجام گرفت:
1- مطالعه وضعیت موجود
2- ارائه بهترین روش دفن بهداشتی با توجه به شرایط اقلیمی و خاک شناسی منطقه
3- ارائه نقشه های موردنیاز این طرح
مجموعه عوامل فوق باعنایت به شرایط عمومی منطقه مذبور ازجمله وضعیت اقلیمی، آب، خاک و عوامل اجتماعی بررسی و درقالب گزارش نهایی تهیه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):