برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثر سم دلتامترین پورآن 1% در کنترل کنه های گاوگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: شرکت اگروماستر

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

46 رأس گاو آلوده به کنه که حداقل از 3 ماه قبل سابقه استفاده از هیچ نوع کنه کش را نداشته اند انتخاب و شماره گذاری گردیدند. این گاوها به طور تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم و در یک گروه از سم طبق توصیه شرکت سازنده استفاده شد و در گروه دوم نیز به عنوان گروه کنترل، هیچ سمی استفاده نگردید. برای تمام گاوها شمارش تعداد کنه های یک طرف بدن دام در قسمت های مختلف در روزهای 4- و 2- و صفر و همچنین تعیین جنس و گونه انجام شد. در گروه تیمار سمپاشی در روز صفر انجام و شمارش تعداد کنه ها در زمان های مختلف با تست آماری T-student ارزیابی شد، ضمن اینکه در نهایت Efficacy Rate سم مورد مطالعه، برآورد گردید.
نتایج حاصل از شمارش کنه در روزهای صفر، 3 و 7 در گروه درمان نشان داد که شیب کاهشی میانگین در این گروه از دام ها بسیار شدیدتر بوده به طوری که این میزان از
10.1 در روز صفر به عدد صفر در روز هفتم کاهش یافت، در حالی که در گروه کنترل این میزان هر چند کاهش داشت، به صفر نرسید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):