برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه میزان حاملگی در دو گروه با میوم اینترامورال کمتر از 6cm و گروه بدون میوم در سیکل های ART در پژوهشکده رویان در سال 1380- 1379گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ناباروری زنان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

1- خلاصه مقاله چاپ شده انگلیسی
-گزارش نهایی تدوین شده است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

میوم رحمی شایع ترین تومور در زنان است. احتمال بروز آن با افزایش سن افزایش می یابد و در 50-20 درصد زنان بالای 30 سال مشاهده می شود. میوم به عنوان یکی از علل کاهش باروری مطرح شده است اما این نظریه را پزشکان سراسر جهان نپذیرفته اند. همراهی میوم ساب موکوس با کاهش باروری کاملا شناخته شده است. اما هنوز در رابطه با نقش میوم های اینترامورال در ایجاد ناباروری و تاثیر آن بر لانه گزینی نظرات متفاوت بوده و شواهد روشن در این زمینه وجود ندارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر میوم های اینترامورال بر میزان لانه گزینی و نتایج سیکل های IVF و ICSI است. این مطالعه Cohort روی 94 بیمار که دارای میوم اینترامورال کوچکتر از 6 cm بودند انجام گرفت. بیماران مورد مطالعه دارای سن کمتر از 38 سال بودند و این بیماران جهت درمان ناباروری با سیکل های IVF یا ICSI از دیماه سال 1379 لغایت آذر 1381 به پژوهشکده رویان مراجعه نموده بودند. همه بیماران با میوم و میوم هایی که به آندومتر دست اندازی کرده اند از مطالعه خارج شدند. گروه کنترل شامل 92 بیمار بود. بیماران گروه مورد مطالعه و گروه کنترل از نظر سن، نوع ناباروری، مدت ناباروری، روزهای تحریک تخمک گذاری، تعداد آمپول های مصرفی، تعداد فولیکول ها و و اووسیت های به دست آمده و تعداد جنین های منتقل شده مورد بررسی قرار گرفتند (پروتکل درمانی در هر دو گروه یکسان بود).
میزان بارداری در گروه دارای میوم
%21.2 و در گروه کنترل %22.7 بود، که از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین تعداد سقط در گروه مطالعه (2 مورد) و در گروه کنترل نیز (2 مورد) بود. (غیرمعنی دار از نظر آماری) از بین بیماران دارای میوم %55.3 آن ها دارای میوم کوچک تر از 3 cm (حاملگی %19.2) و %44.7 دارای میوم های بزرگ تر از 2 cm (حاملگی %26.1) بودند که در این دو گروه نیز میزان بارداری از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین در گروه مورد مطالعه %71.4 دارای میوم (حاملگی %22.38) و %28.6 دارای میوم های متعدد (حاملگی %22.22) بودند (غیرمعنی دار از نظر آماری) یافته های ما نشان داد میوم های اینترامورال کوچک تر از 6 cm که به آندومتر دست اندازی نکرده اند در میزان لانه گزینی و سقط در سیکل های IVF و ICSI تاثیری ندارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):