برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارائه مدل پیشگویی احتمال باروری در زوج های مراجعه کننده به پژوهشکده رویان بر حسب اطلاعات سال های 1382- 1380گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- اپیدمیولوژی

پژوهشگران: 
صداقت مجتبی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تدوین شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تعیین عوامل موثر در درمان ناباروری و ارائه مدل جهت پیش بینی احتمال باردار شدن پس از درمان تعداد 2000 زوج نابارور که برای اولین بار طی آبان ماه 1381 لغایت اسفند ماه 1382 به پژوهشکده رویان مراجعه کرده بودند، مورد پرسشگری در خصوص عوامل مطرح در پاسخ به درمان نظیر سن، نوع و مدت ناباروری، سابقه عمل جراحی شکم، EP، PID، ناباروری در فامیل درجه یک زن یا مرد و... و همچنین نتایج آزمایش های پاراکلینیکی نظیر سونوگرافی، هیستروسالپنگوگرافی، PCT، اسپرموگرام و آزمایش های هورمونی قرار گرفتند. پیگیری بیماران در دو مورد میسر نشد. بیماران در یکی از شش گروه IUI، IVF، Microinjection،IVF+Microinjection ،ICSI+PESA یا ICSI+TESE قرار گرفتند. نتیجه مورد بررسی مثبت شدن آزمایش βhCG یا مشاهده ساک حاملگی در سونوگرافی بود.
برای بررسی رابطه هر یک از عوامل با موفقیت درمان از آنالیز
Logistic and Linear Regression استفاده شد. آمار مورد بررسی Odds Ratio و حدود اطمینان 95 درصد آن بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):