برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات اجرایی بیابان زدایی نجم آبادگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: اداره منابع طبیعی استان تهران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح که شامل شناسایی منطقه پروژه ها با مشخصات دقیق هر کدام و آلبوم نقشه های مربوطه به هر یک از پروژه ها بود به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

منطقه مورد مطالعه این طرح در شمال غربی استان تهران و در جنوب شرقی شهر هشتگرد قراردارد. مساحت منطقه 20500 هکتار است. در این طرح اجرایی شناسایی جامع کلیه قسمت ها در مقیاس 1: 20000 انجام گردید. مطالعات فیزیوگرافی، هواشناسی، زمین شناسی و ژئومرفولوژی، هیدرولوژی، خاک شناسی، فرسایش، پوشش گیاهی و اقتصادی- اجتماعی به صورت مجزا صورت گرفت و فاکتورهای مهم در واحدهای کاری مشخص گردید و از تلفیق اطلاعات به دست آمده در کلیه آیتم های مطالعاتی در واحدهای کاری برنامه ریزی و پروژه های حفاظتی، مدیریتی و عمرانی به صورت بیولوژیک، سازه ای و مدیریت داده شد و برای ارزیابی هر واحد کاری جهت ارائه پیشنهاد مناسب تمام موارد فیزیکی، اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و گیاهی تعیین و سپس پروژه مناسب ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):