برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزشیابی اجرای آزمایشی برنامه شناسنامه سلامت دانش‌آموزگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
فرزدی فرانک (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: دفتر سلامت جوانان و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح به کارفرما

انجام اصلاحات در برنامه با توجه به دستاوردهای طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

برنامه شناسنامه سلامت دانش آموز“ با هدف ارتقاء مراقبت بهداشتی دانش آموزان را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش طراحی و در نیمه سال 82-81 در شهرهای یزد و سنندج اجرای آزمایشی کرد.
ارزشیابی اجرای آزمایشی برنامه شناسنامه سلامت دانش آموز با هدف سنجش اثربخشی و مقبولیت برنامه را پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و اجرا کرد. گروه تحقیق با شناسایی برنامه و اجزاء برنامه مدل ارزشیابی را طراحی نمود. شاخص های ارزشیابی با توجه به مدل تعیین گردید. مطالعات برای جمع آوری داده های مورد نیاز شاخص های ارزشیابی بشرح ذیل طراحی و اجرا شد.
- بررسی وضعیت تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموز
- بررسی وضعیت سیستم اطلاعات سلامت دانش آموز بر اساس داده های شناسنامه سلامت
- بررسی مقبولیت اجرای برنامه شناسنامه سلامت دانش آموز از نظر دانش آموزان و خانواده آنها
- بررسی مقبولیت اجرای برنامه شناسانامه سلامت دانش آموز از نظر مسوولان ستادی و اجرایی برنامه
در طی این مطالعات 3580 شناسنامه سلامت در پایه های اول و سوم ابتدایی، اول راهنمایی و اول متوسطه و 759 شناسنامه سلامت در پایه چهارم ابتدایی بررسی شد. نظر 1524 دانش آموز و ولی آنها با پرسشنامه از طریق مصاحبه جمع آوری شد. نظر مسوولان ستادی و اجرایی برنامه در طی بحث های گروهی متمرکز به تفکیک در سه گروه مسوولان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش در استان های محل اجرا برنامه، تیم ارزیابی کننده دانش آموزان و تکمیل کننده شناسنامه سلامت دانش آموز، اولیاء مدارس جمع آوری گردید. و همچنین وضعیت سیستم اطلاعات سلامت دانش آموز در هر یک از شهرهای محل اجرای اطلاعات با روش مشاهده، بررسی مستندات و نشست های کارشناسی بررسی شد. با توجه به نتایج طرح، برنامه شناسنامه سلامت دانش آموز نیازمند بازنگری در سطح کلان برنامه به منظور محرمانه ماندن اطلاعات، برقراری دسترسی اقتصادی به خدمات برای خانواده دانش آموز مشکوک به اختلال/بیماری، طراحی سیستم اطلاعات سلامت دانش آموز در تمامی اجزاء آن (سیستم تهیه اطلاعات بر اساس داده های شناسنامه سلامت، نحوه گزارش دهی به تفکیک سطوح مدیریتی) و در سطح اجرایی برنامه تدوین طرح درس و اصلاح راهنما به تفکیک گروه های هدف (افراد تیم ارزیابی دانش آموز)، انتخاب مراکز خاص به عنوان پایگاه سنجش با فضا و تجهیزات متناسب برای گروه های دانش آموزی همراه با پشتیبانی مناسب تجهیزات، بازنگری شناسنامه سلامت و فرم های جمع آوری داده، استفاده از منشی در تیم ارزیابی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):