برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش مهارت‌های اجتماعی در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از روابط دانش‌آموزان دختر و پسر دورة راهنمایی و متوسطهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در سمینار به صورت سخنرانی تحت عنوان:
بهداشت روان؛ بررسی میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

به نظر می رسد همگام با سرعت تحولات، الگوهای فرهنگی اجتماعی نشئت گرفته از هنجارهای جامعه تغییر مناسبی نداشته است. از این رو «مهارت های اجتماعی» در برقراری ارتباطات سازنده، سالم و مناسب در این زمینه اهمیت و مفهوم بیشتری می یابد. هدف این طرح تعیین میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه و ارتباط آن با برقراری ارتباط با جنس مخالف بود. این مطالعه به روش (Cross-Sectional) در مدارس مناطق 4 گانه آموزش و پرورش شهرستان کرج انجام شد. در هر منطقه 8 مدرسه بر اساس سه متغیر جنس، مقطع تحصیلی (راهنمایی/متوسطه) و نوع مدرسه (دولتی/ غیردولتی) انتخاب و تعداد 1544 دانش آموز وارد مطالعه شدند. برای سنجش میزان مهارت های اجتماعی از پرسش نامه استاندارد Gresham&Elliott نسخه والدین استفاده شد. نتایج نشان دادند که 65.5 درصد دانش آموزان مهارت های اجتماعی برابر یا کمتر از 50 درصد استانداردهای همسالان گروه جنسی خود دارند. میزان برقراری ارتباط با جنس مخالف در دختران و پسران به ترتیب 25.7 و 40.3 درصد بود. برقراری ارتباط با جنس مخالف با پایه تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری داشت (P.value=0.03) و از 24.4 درصد در دانش آموزان مقطع راهنمایی به 48.3 درصد در دانش آموزان مقطع سوم متوسطه افزایش نشان داد. بین میزان مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط با جنس مخالف رابطه معناداری دیده نشد، لیکن برقرارکنندگان ارتباط نسبت به دیگران به مراتب مهارت های اجتماعی پایین تری داشتند. میزان مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنادار آماری نشان داد (P.value=0.03) . میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان در نمونه مورد مطالعه به طور قابل ملاحظه ای از جدول استاندارد پایین تر است، در مورد برقراری ارتباط با جنس مخالف، به نظر می رسد میزان مهارت های اجتماعی در دانش آموزان تا اندازه ای پایین است که نمی تواند نقش قابل توجهی در قدرت تمیز و انتخاب برای چنین ارتباطاتی ایفا کند. آموزش والدین در این زمینه و نحوه برخورد با نوجوانان در این مورد و برنامه ریزی لازم مسوولان آموزش و پرورش برای رشد و تکامل مهارت های اجتماعی ضروری به نظر می رسد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):