برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح توجیهی مدیریت منابع طبیعی تجدید شونده حوزه رودخانه های باراندوز چای و گدارچایگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
حیدری احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: سازمان جنگلها و مراتع کشور

خروجی طرح: 

ارائه 14 نسخه گزارش از بخش های متفاوت به کارفرما به همراه آلبوم نقشه های مربوطه


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح، مطالعات فیزیوگرافی، هوا و اقلیم، زمین شناسی و ژئومورفولوژی خاک شناسی و ارزیابی اراضی، دامداری، زراعت، تفرج، حیات وحش و آبزیان، هیدرولوژی و منابع آب اقتصادی و اجتماعی، پوشش گیاهی، فرسایش و رسوب و در نهایت تلفیق اطلاعات به روش واحدهای همگن زیست محیطی صورت گرفته است. سپس در هر یک از واحدهای زیست محیطی برای اعمال مدیریت های زراعی، عمرانی و توسعه ای منابع طبیعی تعیین گردیده و پروژه های مناسب برای هر بخش توصیه شده است.
هدف از اجرای این طرح دست یابی به بهره برداری بهینه و به دست آوردن نتایج مورد نظر با حداقل تخریب محیط است. وسعت منطقه حدود 400.000 هکتار بوده و در استان آذربایجان غربی و حوزه رودخانه های باراندوز چای و گدارچای است. مقیاس مطالعه مورد نظر 1:50000 بوده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):