برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تاثیر Formycine در راندمان تولید پرورش طیور گوشتیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1382

کارفرما: شرکت پارس فاطم

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تاثیر نوعی افزودنی دان طیور به نام Formycine (با خاصیت ضدعفونی کنندگی و میکروب کشی در دستگاه گوارش) بر پرورش طیور گوشتی در یک سالن بررسی شد.
بدین ترتیب که یک سالن مرغداری با ظرفیت 6000 قطعه به 4 گروه مساوی (2 گروه دریافت کننده فورمایسین به میزان 1 کیلوگرم در تن غذا در تمام طول دوره و 2 گروه دیگر بدون افزودن فورمایسین) تقسیم شدند. به طور هفتگی 8% جمعیت هر گروه وزن کشی شده، میانگین وزن و درصد یکنواختی جوجه ها به طور هفتگی و تلفات، مصرف دان به طور روزانه ثبت شد
.
مقایسه نتایج آخر دوره در 4 گروه نشان داد که افزودن فورمایسین موجب افزایش وزن آخر دوره، افزایش درصد یکنواختی گله، افزایش عدد تولید و کاهش
FCR آخر دوره و کاهش میانگین FCR های هفتگی می شود ولی این اختلاف در آنالیز بر مبنای آماری t-test معنی دار نبود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):