برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی مدفن مهندسی- بهداشتی مواد زائد جامد در بندر ماهشهرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران- محیط زیست

پژوهشگران: 
فاخر علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف: یکی از معضلات فعلی شهرهای کشور عدم برخورد اصولی با زباله های شهری است که با دفن غیراصولی زباله ها موجب آلودگی محیط زیست و آب های زیرزمینی و از دست رفتن زمین های بسیار زیادی از شهرها شده است. این پروژه ضمن طراحی مدفنی منطبق با اصول مهندسی موجب جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز گردید و با استفاده از فضا و طراحی مدفن 5 طبقه زمین کمتری را نیز استفاده کرد.
1- بازدید و بررسی محل فعلی دفن زباله
2- جمع آوری داده های محیطی
3- تخمین حجم و خصوصیات زباله شهر، در حال حاضر و پیش بینی آینده
4- طراحی سیستم زهکشی و شیب بندی منطقه اطراف دفن برای کنترل آب های سطحی
5- تحلیل پخش آلودگی ناشی از دفن زباله با استفاده از مدل های کامپیوتری
6- بررسی ظرفیت باربری بستر و پایداری شیب های محل دفن، کنترل ناپایداری های احتمالی تعیین میزان تراکم پهنه زباله
7- ارزیابی منابع قرضه در منطقه و پیشنهاد روش های بهینه تامین مصالح مورد نیاز
8- طراحی لایه های پوششی مدفن
9- طراحی سیستم مناسب جمع آوری و هدایت (کنترل) شیرابه
10- طراحی سیستم دفع گاز حاصل از زباله دفن شده
11- برنامه ریزی در زمینه الگوی صحیح پرکردن محل دفن
12- ارائه تولید راهکارهای فنی و اجرایی مناسب در زمینه دفن مهندسی- بهداشتی این شهرستان
13- بررسی های اقتصادی شامل برآورد هزینه تولید و هزینه های بهره برداری و همچنین ترجیحا اقتصادی برنامه
14- ارائه کلیه نقشه های اجرایی و دستورالعمل لازم جهت دوران بهره برداری.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):