برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و پی جوئی مواد اولیه مصالح ساختمانی سبک در نائین، اردستان و کاشانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: اداره کل صنایع و معادن استان اصفهان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این طرح نخست در قالب یک فاز مطالعاتی، به مطالعه و بررسی انواع مواداولیه مصالح ساختمانی سبک شامل خصوصیات فیزیکوشیمیائی، مواردمصرف، چگونگی تشکیل و رخنمون آنها پرداخته شد و درضمن با مطالعه مدارک و اطلاعات موجود اعم از نقشه های زمین شناسی، عکس های هوایی مناطق موردنظر، تعداد 20 منطقه را که می توانست خاستگاه انواعی از این مواد باشد شناسایی و موقعیت آنها روی نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی مشخص گردید. سپس درقالب یک پیگرد صحرائی کلیه مناطق شناسائی شده موردبازدید و بررسی های زمین شناسی و لیتولوژی قرار گرفت. جهت مطالعات آزمایشگاهی نمونه برداری از پتانسیل های معدنی مناطق مذکور صورت گرفت. در پایان با توجه به جمیع اطلاعات نسبت به تهیه گزارش های نهائی و معرفی مناطق مناسب جهت اکتشافات و بررسی های تفصیلی اقدام شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):