برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات خاک شناسی نیمه تفصیلی دقیق یازده هزار و ششصد هکتار از اراضی زاویه های دزفول، دشت لالی، سادات حسینی ایذه، میان بندان و دشت بزرگ شوشتر و قلعه مدرسه بهبهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
کوچک زاده احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

خروجی طرح: 

تهیه نقشه به همراه گزارش و ارسال به کارفرما جهت انجام امور آبیاری و زهکشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح انجام مطالعات خاک شناسی نیمه تفصیلی دقیق در شش منطقه از اراضی خوزستان به منظور انجام پروژه های آبیاری و زهکشی است. به این منظور پس از تهیه عکس های هوائی مناطق مورد نظر و تفسیر آنها و بازدیدهای صحرائی، اقدام به مرزبندی اولیه خاک ها و حفر پروفیل خاک گردید. سپس با انجام آزمایش های EC و PH در صحرا و تایید مرزبندی های اولیه، باندری های نهائی خاک ها تهیه شد و بر اساس آنها پروفیل های شاهد خاک ها مشخص گردید و نمونه های خاک آنها به آزمایشگاه منتقل گردید که در آنجا پس از انجام مراحل خشک کردن خاک و تهیه عصاره اشباع، آنالیز کامل بر روی نمونه ها صورت پذیرفت و در نهایت پس از بررسی نتایج آزمایش ها و با توجه به اطلاعات میدانی، خاک های منطقه بر اساس راهنمای Soil Taxonomy طبقه بندی گردید و در نهایت گزارش ها به همراه 24 شیت نقشه که شامل نقشه سری های خاک، قابلیت آبیاری، شوری و قلیائیت و طبقه بندی اراضی بودند به اداره کل امور آب استان خوزستان تحویل داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):