برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی و تهیه مدل های سری های زمانی برای پیش بینی جریان های طبیعی و دائمی پنج دستگاه هیدرومتری و ایجاد رابطه با محل پنج بند انحرافی استان کرمانشاهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبیاری

پژوهشگران: 
میرزایی امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب در محل های پنج سد انحرافی استان کرمانشاه با استفاده از مدل های سری های زمانی آریما ابتدا به بررسی وضعیت سدهای انحرافی از جهت سطح زیر کشت همراه با بررسی کیفیت آمار ایستگاه های هیدرومتری نزدیک سدهای انحرافی اقدام گردید، سپس سد انحرافی عین القاص، گودین، بریموند، روانسر و نازلیان انتخاب و آمار آبدهی ماهانه ایستگاه های هیدرومتری نزدیک سدهای انحرافی جهت تعیین مدل در محل ایستگاه هیدرومتری جمع آوری گردید. برای مدل سازی جریان های طبیعی در هر ایستگاه هیدرومتری به کمک سطح زیر کشت و اطلاعات دریافت شده به تعیین مصرف در بالا دست ایستگاه اقدام گردید. سپس مقدار همبستگی جزئی میان داده ها ایستایی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته و فصل بندی آنها به کمک پارامترهای آماری ماهانه و آزمون آن به وسیله تست های کلموگروف- اسمیرنوف و کای دو انجام گرفته است و با استفاده از تبدیلات باکس- کاکس داده های هر فصل نرمال می شوند.
پس از نرمال نمودن داده ها و فصل بندی، اقدام به استاندارد کردن آنها گردیده و تست نرمال بودن داده های استاندارد شده با رسم بر روی کاغذ نرمال انجام گرفته که در صورت نرمال نبودن دسته بندی دوباره انجام و مراحل فوق تکرار گردیده تا نتیجه مطلوب حاصل شود. پس از فصل بندی موفق پارامترهای فصلی و غیرفصلی برآورد که بر اساس تست کای دو مدل برتر برآورد انتخاب شده است، سپس برای بررسی اعتبار مدل، آبدهی ماهانه ماه های مصرف آب در 5 سال آخر دوره بررسی، برآورد و متوسط خطای پیش بینی مدل تعیین می گردد. بدین ترتیب مدل آریمای ایستگاه هیدرومتری با دقت معادل خطای متوسط تعیین شده به دست آمده است که به کمک میزان مصرف بالادست ایستگاه هیدرومتری و مصرف حد فاصل ایستگاه تا محل سد انحرافی همچنین پتانسیل زهکشی و یا آبدهی این حد فاصل مقدار پیش بینی در محل سد انحرافی برآورد و مورد استفاده قرار می گیرد
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):