برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثربخشی واکسن MAVAX Gumboro Int در ایجاد ایمنی علیه گامبورو در طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اکبری گیتا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: شرکت حدیث فومن

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یک سالن پرورش طیور با تقسیم بندی کاملا مجزا در سه گروه، طراحی شد: گروه 1 واکسن تجاری گامبورو موجود در بازار، گروه 2 واکسن گامبوروی مورد آزمایش و گروه 3 بدون دریافت هیچ واکسن گامبوروئی. بقیه موارد پرورشی و واکسیناسیون کاملا شبیه هم بود. در هفته تا آخر دوره از هر سه گروه خون گیری و تیتر آنتی بادی علیه گامبورو به روش الیزا و علیه نیوکاسل به روش HI اندازه گیری شد. همچنین آزمایش بافت شناسی از بورس پرنده در سه نوبت به عمل آمد. شاخص های پرورشی سه گروه (مصرف دان، تلفات به طور روزانه و FCR و وزن به طور هفتگی) اندازه گیری و ثبت شد. مقایسه آماری t-test تیتر آنتی بادی ها در گروه های سه گانه نشان داد که واکسن گامبوروی مورد آزمایش با واکسن گامبورو تجاری موجود در بازار از نظر تولید آنتی بادی و ایجاد ایمنی علیه گامبورو و نیوکاسل و سلامت بورس فابریسیوس و راندمان پرورشی گله تفاوت معنی داری نشان نداد و از نظر کیفیت مشابه واکسن تجاری در بازار ارزیابی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):