برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «بنزن هگزا کلراید»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1373

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«بنزن هگزا کلراید» با فرمول «C6H6C6» و با نام اختصاری «B.H.C.» یکی از موادی است که کاربردهای زیادی در صنایع دارویی دارد. از مهم ترین و اصلی ترین کاربردهای این ماده به کارگیری آن در ساخت و تولید حشره کش هاست.جزء تشکیل دهنده فعال، «ایزومرهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 هگزا کلر و سیکلو هگزان یا لیندن» می باشد. بنزن هگزا کلراید به وسیله کلردار کردن بنزن در شرایط ویژه ای تهیه می شود. محصول خام، جامد بی شکل با رنگ مایل به خاکستری یا مایل به قهوه ای و با بویی ویژه است که در دمای 65oC ذوب می شود. این شامل 8-10 درصد ایزومر و فعال و حداقل چهار «استرئوایزومر» غیرفعال می باشد.
معمولا برای تهیه این ماده می توان از کلردار کردن بنزن در حضور نور ماورابنفش یا کنترل درجه حرارت هنگام واکنش استفاده کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):