برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکنولوژی طراحی و ساخت آشکارساز فلزاتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

این طرح باعث ساخت آشکارسازهایی با حساسیت بالاتر و دقت بهتر با توجه به هزینه ساخت می شود.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تاکنون روش های متعددی برای آشکارسازی فلزات مدفون ارائه شده است که عبارتند از:
ـ آشکارساز کویلی
ـ آشکارساز
LRL
ـ آشکارساز
GPR
ـ آشکارساز
BFO
ـ آشکارساز
VCO
در این طرح ما از روش پالس و اثرات متقابل آن استفاده شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):