برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مبانی نظری رتبه بندی محلات شهر «مشهد»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
رحمانی عباسقلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1372

کارفرما: دانشگاه مشهد

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مطالعه و شناخت محلات شهرهای بزرگی مانند «مشهد» که دارای حوزه ها و ساختارهای مختلف پیچیده فرهنگی است برای همه سازمان هایی که دست اندرکار برنامه ریزی و سازمان دهی امور شهری هستند و همچنین برای موسسات تحقیقاتی و مشاوره ای که در مورد جوانان، مشاغل و ازدواج و... مشاوره می نمایند ضروری می باشد. در راستای اهداف فوق این پژوهش به شناسایی فرهنگ های مختلف شهر و نظام قشربندی اجتماعی و رتبه بندی مشاغل و مواردی از این گونه اختصاص یافته است. همچنین رتبه و منزلت اجتماعی و میزان برخورداری هر محله از ارزش های والای اخلاقی و میزان همبستگی اجتماعی یا قدرت و احترام متقابل اجتماعی تحت بررسی قرار گرفته است و در قشربندی اجتماعی جایگاه و زمینه هر فرد در هر قشر و ساختار کلی جامعه تعیین شده و همچنین جایگاه و زمینه هر محله در ساختار کلی شهر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش به لحاظ گستردگی مقوله مورد مطالعه تنها به بررسی مبانی نظری چگونگی رتبه بندی محلات پرداخته شده و مناطق مختلف شهر تا حدودی توصیف شده اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):