برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کتاب شناسی میراث فرهنگی «استان خوزستان»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
جهانپور بهروز (همکار طرح)
رحیمی سید مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1375

کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

با توجه به ضرورت شناخت و حفاظت میراث فرهنگی استان خوزستان، نیاز به شناخت کلیه آثار مکتوب و منابع مطالعاتی در مورد موضوعات مختلف میراث فرهنگی خوزستان ضرورت داشت.
در این پروژه مسائل مختلف میراث فرهنگی به پنج دسته مختلف شامل:
معماری و شهرسازی و باستان شناسی، مسائل اجتماعی و قومی، مسائل فرهنگی و مذهبی، صنایع دستی بومی و مسائل هنری تقسیم شد و در هر حوزه کتاب های مربوط شناسایی و دسته بندی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):