برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فنی و ساختاری لیزر نوین چاه کوانتومگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ الکترونیک

پژوهشگران: 
دارویی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در صورتی که در ساختار غیرهمجنس لیزر نیمه هادی لایه فعال ضخامتی در حدود 10nm داشته باشد، توزیع شبه موجی برای الکترون ها و حفره های حبس شده در لایه فعال (چاه پتانسیل) ایجاد می شود و انرژی از شبه پیوسته به سطوح گسسته (کوانتیزه) تبدیل می شود. از این رو فرایند لیزر به وسیله بازترکیب الکترون ـ حفره بین این حالت های گسسته (چاه کوانتومی) ایجاد می شود و ادواتی که با این لایه فعال طراحی می شوند، لیزر چاه کوانتومی نامیده می شوند.
به منظور افزایش ناحیه بازترکیب برای الکترون و حفره می توان از ساختار غیرهمجنس یا فراپیوند استفاده کرد که ساده ترین ساختار به این صورت است که از سه نوع نیمه هادی شبیه ساندویچ استفاده می شود. ضریب شکست برای نیمه هادی هایی که Eg بزرگتر دارند، کوچکتر است به همین دلیل ضریب شکست نیمه هادی وسط بزرگتر می باشد و می تواند نور را حبس نماید. در این ساختار هم حبس شدگی (تحدید) نوری و هم حبس شدگی حامل وجود دارد. برخی مزایای این ساختار عبارت است از: 1ـ حبس شدگی نور، 2ـ حبس شدگی حامل، 3ـ افزایش ناحیه بازترکیب الکترون و حفره، 4ـ کنترل جهت نور خروجی. اگر در این ساختار ابعاد لایه وسط در حد آنگستروم باشد، ساختار چاه کوانتومی را خواهیم داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):