برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان «فلوراید» در آب های آشامیدنی استان کرمانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
میرزایی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1371

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

مقدار ماده «فلوراید» در آب آشامیدنی با توجه به خاصیت آن در جلوگیری از پوسیدگی دندان در افزایش کیفیت آب مصرفی موثر است. بدین منظور آب های آشامیدنی نقاطی از استان کرمان از لحاظ بررسی مقدار فلوراید تحت اندازه گیری دقیق قرار گرفت. در عین بررسی با توجه به مزاحمت برخی یون ها از جمله «Ca, Fe, Al و Mg» در اندازه گیری «پتانسیومتری»فلوراید از دو روش «منحنی کالیبراسیون» و «منحنی گران» (Gran's plot) استفاده شد که در اکثریت موارد نتایجی با خطای کمتر از 1 درصد به دست آمد. مطالعات وسیعی که در پاییز 1370 در مورد غلظت فلوراید در این آب های آشامیدنی این منطقه انجام گرفت حاکی از آن است که غلظت فلوراید در این آب ها خیلی کمتر از حد مطلوب (0.1ppm) است، به طوری که غلظت فلوراید در آب های خیلی کمتر از حد مطلوب (0.1ppm) است، به طوری که غلظت فلوراید در آب های آشامیدنی شهرهای کرمان، رفسنجان، زرند، جیرفت، بافت، شهربابک، کهنوج، بردسیر و روستای باغین به ترتیب برابر با 0.21، 0.25، 0.38، 0.15، 0.4، 0.21، 0.34، 0.21، میلی گرم در لیتر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):