برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و تدوین بهترین دستورالعمل ارزیابی و اندازه گیری مرتع با استفاده از روش های موجودگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مرتعداری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ارائه بهترین دستورالعمل ارزیابی و اندازه گیری مرتع با استفاده از روش های موجود از اهداف طرح است. قدم اول در مدیریت مراتع، ارزیابی صحیح و اصولی آن است لذا هدف از این مطالعه بررسی روش ها و تحقیقات انجام شده در زمینه ارزیابی و انداز گیری مراتع ایران و ارائه بهترین دستورالعمل ارزیابی و اندازه گیری مراتع از بین روش های موجود است. روش مطالعه بررسی منابع و جستجوی کتابخانه ای است. در این پژوهش روش های اندازه گیری وضعیت، گرایش، تولید، ظرفیت و تراکم با استفاده از سوابق مطالعاتی، تجربیات کارشناسان و صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفت و بهترین روش موجود به همراه دستورالعمل آن معرفی گردید و مباحثی که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد مشخص شد تا در قدم های بعدی سرلوحه فعالیت های تحقیقاتی قرار گیرد. بررسی ها نشان داد در حال حاضر بهترین روش اندازه گیری درصد پوشش ترانسکت پلات است. اندازه گیری وضعیت روش چهارفاکتوری، اندازه گیری گرایش روش تعیین گرایش با استفاده از وضعیت مرتع، اندازه گیری تولید روش نمونه گیری مضاعف، اندازه گیری ظرفیت، استفاده از روش اندازه گیری تولید است و برای اندازه گیری تراکم، بهترین روش کوادرات ترانسکت است.
تدوین دستورالعمل ارزیابی و اندازه گیری مرتع با استفاده از روش های موجود نتیجه طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):