برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی روش های متفاوت عصاره گیری از قارچ چوب زی راسته Polyporalesگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشگران: 
خاتمی راد مهشید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی طرح
-ارائه مقاله در کنفرانس


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این طرح با هدف بهینه سازی روش های متفاوت عصاره گیری و در نهایت استخراج رنگیزه و کمک به راه اندازی صنعت تولید رنگ های طبیعی از قارچ ها انجام شد
میسلیوم قارچ جمع آوری شده از جنگل های استان مازندران در محیط کشت های جامد و مایع
PDA,MEA,PD,ME,CY، جهت تعیین مناسب ترین محیط کشت تولید رنگ، کشت داده شد. سپس با استفاده از حلال های خالص کلروفرم، دی اتیل اتر، اتانول و استون، رنگیزه قارچ استخراج گردید. پس از حذف حلال، بر اساس تعیین میزان شدت جذب رنگیزه استخراج شده به روش اسپکتروفتومتری، بهترین حلال جهت استخراج رنگیزه، شناسایی گردید.
بر اساس نتایج، محیط های کشت، اختلاف معنی داری را از لحاظ تولید رنگ نشان ندادند ولی با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، محیط کشت
PDA به عنوان بهترین محیط کشت ارزیابی گردید. در خصوص نتایج اسپکتروفتومتری مرتبط با تعیین برترین حلال، بر اساس میزان شدت جذب رنگیزه استخراج شده، استون به عنوان بهترین حلال جهت استخراج رنگیزه، شناسایی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):