برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه انواع فلومترهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح پژوهشی سعی شده است انواع فلومترهای مورد استفاده در سنجش و دبی سیالاتی مورد توجه قرار گیرد.
فلومترهای متنوعی برای اندازه گیری سرعت و حجم سیال وجود دارد. در این طرح سعی برآن است که دبی سنج ها بر اساس نحوه عملکرد خود تقسیم بندی شوند. عمده این طرح شامل مطالعات کتابخانه ای مراجع بوده است از میان انواع فلومترهای اختلاف فشاری، سطح متغیر، مغناطیسی، نوسانی، توربینی، مافوق صوت، سپری، کانال باز و جابجایی مثبت، به نظر می رسد که برای
Tank prover استفاده از فلومتری با جابجایی مثبت مناسب ترین گزینه باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):