برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص آنتی باکتریال قارچ های دارویی Ganoderma lucidium و Laetiporus sulphureusگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشگران: 
خاتمی راد مهشید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی طرح
-
ارائه سه مقاله در دو همایش


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این پژوهش به منظور تعیین تاثیر عصاره اتانولی دو قارچ مذکور بر چهار نمونه از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، انجام گرفت. از عصاره اتانولی میسلیوم پودر شده قارچ، رقت های متوالی، 50، 25، 12.5، 25.6، 1.3، 5.1 میلی گرم در میلی لیتر تهیه گردید. تاثیر ضد باکتریایی هر رقت به روش انتشار در دیسک در برابر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Esherichia coli, Proteus vulgaris مورد بررسی قرار گرفته و حداقل غلظت بازدارندگی از رشد (MIC) عصاره ها اندازه گیری گردید.
نتایج نشان داد که پیگمان قارچ L. Sulphureus با غلظت بیش از 25 میلی گرم در میلی لیتر موجب مهار رشد دو سویه بیماریزای S. aureus، E.coli با قطر هاله بیش از 9 میلی متر شده است، در حالی که دو باکتری دیگر، در تمامی غلظت ها، نسبت به اثرات آنتی باکتریال پیگمان این قارچ مقاوم است. حداقل غلظت ممانعت کننده رشد برای باکتری S. aureus، 7.15 میلی گرم در میلی لیتر و در مورد باکتری E.coli حداقل 5.3 میلی گرم در میلی لیتر تعیین گردید. در خصوص تاثیر ضدباکتریایی عصاره G.lucidium، نتایج مطالعه حاکی از آن است که عصاره اتانولی این قارچ با غلظت بالای 50 میلی گرم در میلی لیتر قدرت مهار رشد با قطر هاله بیش از 8 میلی متر بر روی باکتری های S. aureus، S. pyogenes را داشته و فاقد هر نوع اثر مهاری بر باکتری های E.coli, P.vulgaris بوده است. حداقل غلظت ممانعت کننده رشد برای باکتری S. aureus، 6.25 میلی گرم در میلی لیتر و در مورد باکتری S. pyogenes، حداقل 3.1 میلی گرم در میلی لیتر تعیین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):