برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از نشانگرهای AFLP در انگشت نگاری ژنتیکی نژادهای قارچ خوراکی Agaricus bisporusگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: بیوتکنولوژی کشاورزی

پژوهشگران: 
کردان حمیدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-گزارش نهایی طرح
-ارائه مقاله علمی پژوهشی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح تهیه شناسنامه مولکولی برای نژادهای اصلاحی به منظور جلوگیری از تکثیر بدون مجوز نژادها می باشد.
DNA ژنومی استخراج شده 12 نژاد اصلاحی به روش CTAB، به کمک آنزیم های بررشی EcoRI و Tru9I هضم گردید و عملیات AFLP با استفاده از 8 جفت ترکیب آغازگری انجام گرفت. نتایج تکثیر با آغازگرهای انتخابی بر روی ژلهای اکلریل آمید توالی یاب بارگذاری شدند و پس از رنگ آمیزی به وسیله نیترات نقره از نیمرخ های باندی تولید شده، عکس برداری شد. برای تجزیه و تحلیل باندها، امتیازدهی آنها به صورت (1) و (0) به ترتیب برای حضور و عدم حضور باند انجام شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار Excel جهت تجزیه و تحلیل به نرم افزار Ntsys منتقل شدند.
از جمله نتایج طرح مذکور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نیمرخ ژل
AFLP برای 12 نژاد مختلف قارچ، باندهای متفاوت نشان داد. بر اساس الگوهای باندی متفاوت، نژادهای اصلاحی مختلف از همدیگر کاملا متمایز بودند. بنابراین برای هر نژاد یک شناسنامه مولکولی منحصر به فرد ایجاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):