برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر پارامترهای ذرات پاشش بر تنش باقیمانده در پوشش های HVOFگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این طرح سعی شده تاثیر پارامترهای ذره (سرعت و دما) بر توزیع تنش پسماند در پوشش های HVOF مورد توجه قرار گیرد.
فرایندهای پاشش حرارتی با سرعت پایین نظیر پاشش شعله ای، قوسی و پلاسمایی باعث ایجاد تنش های رسوب و تنش های عدم انطباق حرارتی در زوج زیرلایه ـ پوشش می شوند این تنش ها عمدتا کششی هستند و به سمت زیرلایه فشاری می شوند
.
در فرایند
HVOF که ذرات دارای سرعت بالایی هستند اثر Peening توزیع تنش را از کششی به فشاری تغییر می دهد. در این طرح هدف مطالعه اثر Peening بر توزیع تنش پسماند است.
مراحل مختلف این طرح شامل شناخت تاثیر پارامترهای فرایند، بررسی روش های تحلیلی و عددی و کارهای تجربی انجام شده در این مورد است
.
به نظر می رسد که از نظر تحلیلی کار موثری در مورد اثر
Peening انجام نشده است و به روش عددی نیز به دلیل ضعف نرم افزارها و نبود یک مدل مناسب جهت شبیه سازی رفتار مواد در سرعت بالا نیاز به کار بیشتری وجود دارد. نتایج این طرح می تواند به شبیه سازی عددی فرایند ضربه ذرات کمک نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):