برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کالیبراسیون Tank proverگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مکانیک سیالات

پژوهشگران: 
محمدی مجد حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

دستگاه های استاندارد پیمایش نفت باید از دقت و درجه اطمینان بالایی برخوردار باشند لذا در مسیر ساخت دستگاه Tank prover جهت کالیبره نمودن دستگاه های اندازه گیری پایانه های نفتی، کالیبراسیون آنها مهم ترین بخش طرح ساخت این دستگاه است. در این طرح استانداردهای مختلف کالیبراسیون دستگاه Tank prover جمع آوری گردید و پس از بررسی دقیق طرح تمامی استانداردهای مورد نیاز ترجمه و آماده استفاده در طرح ساخت و کالیبراسیون Tank prover شده اند.
مراحل انجام کالیبراسیون، نحوه انجام هر کدام از مراحل، دستگاه ها و پیمانه های مورد نیاز از جمله موارد بیان شده در این طرح بوده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):