برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه خواص آنتی اکسیدانی و ضدرادیکالی عصاره متانلی سبزی های برگی (مورد استفاده به صورت تازه خوری)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و فنآوریهای صنایع غذایی (واحد مشهد) 

گروه پژوهشی: علوم و صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی
-ارائه مقاله در اولین سمینار فیتوشیمی ایران
-مقاله جهت چاپ در فصلنامه گیاهان دارویی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

با توجه به اهمیت جایگاه ترکیبات آنتی اکسیدان در کیفیت تغذیه ای مواد خوراکی، در این پژوهش فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدرادیکالی سبزیجات برگی که به صورت تازه خوری مصرف می شوند (تره، شاهی، نعناع، ریحان، ترخون و گشنیز) مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع با توجه به لزوم جایگزینی ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی برای ممانعت از فساد اکسایشی در مواد غذایی نیز حائز اهمیت است.
از برگ های خشک شده نمونه ها، عصاره متانلی تهیه و فعالیت آنتی اکسیدانی آنها در سیستم مدل اسید لینولئیک بررسی شد. فعالیت ضدرادیکالی عصاره های به دست آمده نیز با استفاده از سیستم مدل حاوی رادیکال DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که شاهی بیشترین (11.62 درصد) و ریحان کمترین (4.42 درصد) بازده استخراج را داشتند. همچنین در سیستم مدل امولسیون اسید لینولئیک مشخص شد. عصاره متانلی ترخون بیشترین کارایی را در ممانعت از اکسایش از خود بروز داد (طول دوره القاء معادل 60.3 ساعت در مقایسه با 4.13 ساعت برای نمونه شاهد). در سیستم حاوی رادیکال آزاد DPPH، نعناع و ترخون بالاترین فعالیت را از خود نشان دادند به طوری که کمترین مقدار IC50 (219 میکروگرم در میلی لیتر) به نعناع تعلق داشت. این مقدار حتی از میزان IC50 ترکیب سنتزی BHT نیز کمتر بود هرچند بین نعناع، BHT و ترخون اختلاف معنی داری مشاهده نشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):