برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه روش های ارائه خدمات ماشینی به کشاورزان در استان اصفهان و ارائه الگوی مناسبگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مکانیزاسیون کشاورزی

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

روش های ارائه خدمات ماشینی به کشاورزان در استان اصفهان مشخص و از نظر فاکتورهای زیر مورد مقایسه قرار گرفتند:
-1 سهولت دسترسی کشاورزان به ماشین-2 میزان رضایت کشاورزان از عملیات ماشینی -3 سن ماشین -4 کارکرد سالیانه ماشین -5 هزینه تعمیر و نگهداری 6 آموزش رانندگان
دو نوع پرسشنامه مخصوص کشاورزان صاحب ماشین و کشاورزان بدون ماشین طراحی گردید. نتایج به وسیله نرم افزار Spss و Excel مورد ارزیابی قرار گرفت.
از بین روش های مختلف ارائه خدمات مکانیزه به کشاورزان، شرکت های مکانیزاسیون با توجه به فاکتورهای مورد مقایسه بهترین روش مشخص و پیشنهاد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):