برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دگر آسیبی عصاره آبی آقطی بر رشد گیاهچه سوروفگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان مازندران (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
گواهی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی مازندران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش طرح و ارسال مقاله به اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2253521-2253382-0151

نشانی سازمان مجری: بابل، ساری، وصال شیرازی، دانشکده بهداشت (سابق) جهاددانشگاهی،صندوق پستی: 1667-48175
 

چکیده:

در این تحقیق اثر آللوپاتی عصاره آبی آقطی بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه سوروف مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گیاه آقطی از سطح مزارع شهر بهشهر جمع آوری و جهت تهیه عصاره آبی، پودر گیاه آقطی به مدت 24 ساعت در دمای اتاق در آب مقطر خیسانده شد (50 گرم پودر در 500 میلی لیتر آب مقطر) و پس از عبور از کاغذ صافی از محلول های حاصل محلول هایی با غلظت های صفر (شاهد)، 25%، 50%، 75% و 100% حجمی تهیه گردید. سپس تعداد 20 عدد بذر سوروف در پتری دیش قرار گرفت و به هر پتری دیش 6 میلی لیتر از محلول تیمار مورد نظر اضافه شد. شمارش بذور به صورت روزانه انجام گرفت و در پایان طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه اندازه گیری شد. در این مطالعه از طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. آنالیز آماری طرح به وسیله نرم افزار آماری Spss و مقایسه میانگین ها توسط روش دانکن انجام گردید.
اثرات کلیه عوامل بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. با افزایش غلظت عصاره درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن تر و خشک سوروف کاهش یافت. نتایج نشان داد عصاره آبی آقطی بر صفات مورد مطالعه علف هرز سوروف که یکی از مهمترین علف های هرز مزارع برنج می باشد اثر بازدارندگی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):