برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه کمی و کیفی ترکیبات فرار سولفوره موجود در اکوتیپ های سیر ایرانیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
بقالیان کامبیز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش پایانی طرح به کارفرما
-چاپ مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
-1 تعیین ارتباط بین ویژگی های کمی و کیفی اسانس بین کلون هایی که منشاء اکولوژیکی متفاوت دارند.
-2
شناخت و ارزیابی پتانسیل فیتوشیمیایی کلون های محلی سیر ایرانی
مراحل طی شده و روش های اجرایی شامل:
-
جمع آوری: شناسایی مناطق کشت سیر در کشور و تهیه نمونه از مناطق مذکور در حد فاصل بهار تا اواسط تابستان.
-
استخراج اسانس: از هر یک از سیرهای محلی مقدار صد گرم سیر پوست کنده تهیه کرده و با روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر به مدت 2 ساعت اسانس تهیه گردید. اسانس با اتر استخراج شد و با استفاده از سولفات سدیم آبگیری و سپس تغلیظ گردید.
-
تزریق به دستگاه MS-GC: نمونه های تهیه شده به دستگاه MS-GC تزریق شدند. تجزیه و تحلیل آماری: هر یک از اجزای اسانس بر اساس وجود یا عدم وجود (0 یا 1) در نظر گرفته شدند سپس بر اساس این داده ها، تجزیه کلاستر با استفاده از نرم افزار NTSYS انجام شد. همچنین داده های کمی نیز تجزیه کلاستر شدند و مقایسه بین دو کلاستر با همین نرم افزار انجام شد سپس با استفاده از نرم افزار SAS CONTRAST تفاوت بین گروه های کلاستری مشخص گردید و در نهایت همبستگی بین داده های مورفولوژیکی و شیمیایی صورت گرفت.
ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیر از نظر ترکیبات فرار سولفوره نتیجه طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):