برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی توده های سیر ایرانی به منظور تعیین کلون های برتر دارویی-زراعیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
بقالیان کامبیز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-تهیه گزارش پایانی طرح و ارائه به کارفرما
-
چاپ مقاله


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
-1 مقایسه میزان ماده موثره (آلیسین) بین کلون هایی که منشاء اکولوژیکی متفاوت دارند.
-2
شناخت تنوع مورفولوژیک و فیتوشیمیایی کلون های محلی سیر
-3
بررسی میزان ماده موثره توده های محلی کشت شده در شرایط کرج و مقایسه آن با شرایط اولیه
-4
شناخت کلون های سیر با ارزش دارویی و زراعی مطلوب و تعیین بهترین آنها
-5
تعیین دیسکریپتورهایی جهت رده بندی آسان توده های بومی سیر بر اساس دارویی (تندی سیر) و استفاده از آنها در برنامه های سلکسیون
مراحل طی شده و روش های اجرایی شامل موارد زیر است:
-
جمع آوری: شناسایی مناطق کشت سیر در کشور و تهیه نمونه از مناطق مذکور در حد فاصل بهار تا اواسط تابستان
-
کشت مزرعه ای: توده های جمع آوری شده به منظور مقایسه زراعی بر اساس طرح آماری مناسب در مزرعه آزمایشی کشت شدند. تیمار در این آزمایش کلون هایی هستند که از مناطق مختلف منشاء یافته اند. صفات مورد اندازه گیری عبارت اند از: زمان سبز شدن، ارتفاع بوته، قطر طوقه، پهنای قاعده برگ، تعداد برگ در هر بوته، اندازه سیرچه ها، تعداد سیرچه ها، رنگ سیرچه، زمان شروع و گلدهی کامل و در نهایت عملکرد در واحد سطح
-
مطالعات آزمایشگاهی: اندازه گیری کمی و کیفی ماده موثره با استفاده از روش HPLC ارزیابی توده های سیر ایرانی از نظر ماده موثره اصلی (آلیسین) و شناخت کلون برتر از نتایج طرح محسوب می شوند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):